Volume 9 Number 6 (Dec. 2017)
Article# Article Title & Authors Page
1011
Zahid Husaain, Awais Ahmed, Osama M. Irfan, and Fahad Al-Mufadi
426
1012
Cheng Shen, Bin Zhang, Kun-Peng Tian, Xian-Wang Li, and Qiao-Min Chen
432
1013
Wenping Xie, Tian Peng, Kai Xiao, and Jian Zhang
437
1014
Ignacio Acosta
442
1015
M. A. Campano, A. Pinto, I. Acosta,and C. Muñoz-González
448
1016
Kairui Wang, Xiuli Xu, Weiguo Huang, and Weiqing Liu
456
1017
Haruka Masumori, Nobuo Mishima, and Tomoyuki Koga
461
1018
Nozomi Nakajima, Takayoshi Maruyama, Hiromitsu Koyama, and Shigeyuki Date
468
1019
Ying Sun and Ding Zhou
474
1020
Armin Badakhshan and Farhad Ahadi Koloo
480
1021
Jiangdong Bao, Jan Johansson, and Jingdong Zhang
485
1022
Alireza Mojtahedi and Aida Bagheri Basmenji
492
1023
Dakui Zhang and Yu Mao
498
1024
Byunghun Oh and Hyohaeng Lee
503

Copyright © 2008-2024. International Journal of Engineering and Technology. All rights reserved. 
E-mail: ijet_Editor@126.com