Volume 15 Number 2 (May 2023)
Article# Article Title & Authors Page
1215
Uyen Dao*, Zaman Sajid, and Yahui Zhang
32
1216
Minghui Wu*, Jhuma Sadhukhan, Richard Murphy, Ujjwal Bharadwaj, and Xiaofei Cui
37
1217
Yasuyuki Murai*, Hisayuki Tatsumi, Yumiko Ota, and Masahiro Miyakawa
41
1218
Jiqiang Guo*, Ming Xu, Xiaoting Zhang, Shang Xiao, and Riyan Lan
45
1219
Shu-Fang Cheng and Chia-Yeuan Han*
53
1220
Xin-Zhi Huang*, Chuko Cheng, and Yu-Che Huang
57
1221
Yibo You*, Jie Li, Xiaofang Yan, Xiaoping Bai, Guang Yang, and Yangfang Chen
62
1222
Luo Guodong, He Jirong, Lin tianwen, and Yibai Wang*
67
1223
Washington Rojas Casaverde*, Angel De La Torre Galdo, Ada L. Arancibia Samaniego, and Rubén Esaú Mogrovejo Gutiérrez
72

Copyright © 2008-2024. International Journal of Engineering and Technology. All rights reserved. 
E-mail: ijet_Editor@126.com