Volume 9 Number 4 (Aug. 2017)
Article# Article Title & Authors Page
983
P. S. Pa, J. H. Shieh, and S. C. Chang
269
984
Amir Alwazzan
279
985
Gong Yubing and Zhang Defeng
287
986
Zhou Xinxin, Zhou Dong, and Guo Ziyue
293
987
I. Ismail, M. D. U. Onuoha, A. R. Ismail, A. Piroozian, W. R. Wan Sulaiman, and S. M. Abbda
300
988
Wenming Tang, Guixiong Liu, and Ruobo Lin
304
989
S. Kuankid and A. Aurasopon
310
990
Mohammed Shareef M. S. Hasan
315
991
Xiaotian Liang, Haoqing Liang, Xingfei Yuan, and Shilin Dong
322
992
Ding Zou and Nan Xiao
330
993
Jiankang Liu, Jinling Gao, and Tian Peng
336
994
Qixiu Pang
341
995
Wonho Suh, Bo Sung Kim, and Youngjin Yurk
346
996
Junsheng Hu, Huan Wang, and Zhenxin Zhang
350

Copyright © 2008-2024. International Journal of Engineering and Technology. All rights reserved. 
E-mail: ijet_Editor@126.com